Hej! (in English below)

Hoppas alla hade härlig våruppvisning och har kommit igång bra nu på eftersäsongen!

Ordinariesäsong 2023/2024 tar slut i Vallentuna ishall v22 och vill man åka lite till så erbjuder VIKK som vanligt sommarträning. Den omfattar i år v23 och v24 men man behöver anmäla sig till sommarträningen i medföljande anmälningsformulär. 

Då ishallarna i både Täby och Vallentuna är stängda under sommaren är sommarträningen alltid förlagt till andra ishallar. I år är vi glada att kunna erbjuda all sommarträning i en och samma ishall och dessutom den som är närmast vår vanliga träning d v s Ritorps ishall i Solna som är ca 15 minuter från Täby Centrum. 

Tanken med sommarträningen är att åkarna ska få möjlighet att trappa ner lite på träningen samtidigt som man ändå förlänger säsongen något så att det inte går för lång tid mellan slutet av våren och början av hösten då det kan vara svårt att komma igång igen. För de åkare som har eller ska få nytt program är detta också en bra möjlighet att öva på koreografin och vi hoppas kunna erbjuda några extra tillfällen för detta under dessa sommarveckor också!

Anmälningsformulär HÄR

Sommarträning i Solna 

Var: Ritorps ishall,  Kolonnvägen 24B (ca 15 minuter från Täby Centrum) 

Vecka v23-24: 6 ispass och 4 markpass (1000kr)

Vecka 23: 3 ispass och 2 markpass (550kr)

Vecka 24: 3 ispass och 2 markpass (550kr)

Bokade istider (exakt vilka som kommer gälla beror på gruppindelning samt markpass)

V23

Tis 4/6 kl 17.30-19.30

Ons 5/6 kl 17.30-19.30

Sön  9/6 kl 15.00-17.00

V24

Tis 11/6 kl 17.30-19.30

Ons 12/6 kl 17.30-19.30

Lör 15/6 kl 15.00-17.00

Hello,

Hope everyone enjoyed our spring show and has gotten off to a good start in the post-season!

The regular season 2023/2024 ends in Vallentuna ice rink week 22, but if you want to continue training for a while longer, VIKK offers summer training as usual. This year it includes week 23 and 24 but you need to sign up for these in the registration form linked to below.

As the ice rinks in both Täby and Vallentuna are closed during the summer, the summer training is always moves to other ice rinks. This year we are happy to be able to offer all summer training in one and the same ice rink and also the one that is closest to our regular training ie Ritorps ice rink in Solna which is about 15 minutes from Täby Centrum.

The idea of the summer training is to give the skaters the opportunity to cut back on training but still extend the season so that there is not too much time between the end of spring and the beginning of fall. This as it otherwise can be harder to get started again. For those skaters who have or will get a new program, this is also a good opportunity to practice the choreography and we hope to offer some extra opportunities for this during these summer weeks as well!

Registration form HERE

Summer training in Solna

Where: Ritorps ice rink, Kolonnvägen 24B (about 15 minutes from Täby Centrum)

Week v23-24: 6 ice sessions and 4 ground sessions (1000kr)

Week 23: 3 ice passes and 2 ground passes (550kr)

Week 24: 3 ice passes and 2 ground passes (550kr)

Booked ice times (exactly which will apply depends on group division and ground passes)

Week 23

Tue 4/6 at 17.30-19.30

Wed 5/6 at 17.30-19.30

Sun 9/6 at 15.00-17.00

Week 24

Tue 11/6 at 17.30-19.30

Wed 12/6 17.30-19.30

Sat 15/6 at 15.00-17.00